top of page
_DSC1871 (2).jpg

O projektu.
 

Projekt se zaměřuje na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, a to zejména těch, které jsou uvedeny v Červených seznamech. Jedná se o soubor řady jednotlivých a na sebe navazujících či vzájemně provázaných opatření na ochranu druhů uvedených v Červených seznamech, která budou realizována prostřednictvím zachování, zlepšení stavu či obnovy jejich přirozených biotopů.

Navržená opatření zahrnují obnovu a péči o travní porosty, zlepšení stávajícího stavu degradovaných travních porostů, potlačení nežádoucích expanzivních druhů (zejména třtiny křovištní), likvidaci problematických invazních druhů (zejména trnovník akát), odstranění nežádoucích dřevin, řez starých ovocných stromů, výsadbu nových vysokokmenných ovocných dřevin starých odrůd, vybudování kamenných zídek pro plazy a ptáky a líhnišť pro plazy. Opatření zahrnují i přenos příkladů dobré praxe a inovativních postupů – jedná se o instalaci speciálních hnízdních budek v kamenných zídkách pro dudka chocholatého a bělořita šedého (partner Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka) a opatření implementující výsledky vědeckovýzkumných projektů úspěšně ověřených na jiných lokalitách, tj. využití rostlinných parazitů/poloparazitů (např. kokrhelů či černýšů) k potlačení nežádoucí třtiny křovištní, resp. změny podílu trav ve prospěch bylin v degradovaných travobylinných trávnících (partner ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády).

Všechna opatření budou prováděna mimo zvláště chráněná území, přesto však na přírodně cenných či potenciálně velmi cenných lokalitách. Realizovaná opatření budou představovat pozitivní zásahy nejen z hlediska přínosu pro níže uváděné druhy z Červených seznamů, ale z hlediska podpory biodiverzity obecně, zejména pak ostatních cenných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Všechna realizovaná opatření pak současně přispějí ke zvýšení ekologicko-stabilizační funkce jednotlivých řešených lokalit.

Termín realizace: 2021-2024

REALIZOVANÉ ČINNOSTI.

PARTNEŘI.

Hády.png
JMP_CSO_logo_BLACK1-e1526416927526.jpg
logo_broz2-1.png
Norské fondy_500x300_final.png


KONIKLEC

Pozemkový spolek

ADRESA

Mohelno 401

675 75 Mohelno

TELEFON

736 704 208

EMAIL

bottom of page