top of page

Přehled
lokalit.

1

Pahorek u Jazera.

Lokalita Pahorek je tvořena nevysokým pahorkem vystupujícím viditelně nad úroveň okolního terénu (cca 2 m) s řadou prohlubní po těžbě kameniva. Nejcennější plochy jsou ve středové a jihovýchodní části lokality, malá část lokality je porostlá keři. V okrajových částech lokality je místy zastoupena nežádoucí třtina křovištní a ovsík vyvýšený. Lokalita představuje biotop řady významných subxerotermofytů, tj. zejména křivatce českého (Gagea bohemica, subsp. bohemica), koniklece lučního – černajícího (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), šanty lesostepní (Nepeta nuda), modřence chocholatého (Muscari comosum), modřence hroznatého (Muscari neglectum), lomikámene cibulkatého (Saxifraga bulbifera), řebříčku štětinolistého (Achillea setacea), čilimníku řezeňského (Chamaecytisus ratisbonensis), mochny písečná (Potentilla arenaria) a bělolistu rolního (Filago arvensis). Na lokalitě je rovněž opakovaně pozorována kudlanka nábožná (Mantis religiosa), křepelka polní (Coturnix coturnix), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a užovka hladká (Coronella austriaca). Z okolí pochází pozorování dudka chocholatého (Upupa epops) - přímo na cestě vedle lokality byl pozorován pár na přelomu července a srpna 2020.

2.588m2

2

Políčka nad Papírnou.

Lokalita je tvořena komplexem travních porostů oddělených stávající silnicí + úvozem staré opuštěné úvozové cesty. Převážnou část plochy tvoří travní porosty s výskytem některých ohrožených druhů rostlin. Meze a příkopy při okrajích jsou v převážné míře zarostlé náletem dřevin, místy s odumřelými či odumírajícími ovocnými dřevinami. Na lokalitě se vyskytuje několik hodnotných a esteticky působivých dřevin. Jedná se o biotop chráněných druhů, ke kterým patří např. vstavač nachový (Orchis purpurea), hvězdnice chlumní (Aster amellus), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), starček roketolistý (Senecio erucifolius), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata subsp. varia).

12.499m2

3

Fiola.

Lokalitu tvoří výrazný skalnatý ostroh nad řekou Jihlavou a na něj navazující svahy. Dotčená plocha představuje transekt celou levobřežní stranou údolí. Jedná se o svahy s jižní orientací a s výrazným zastoupením teplomilné vegetace. Nejcennější partie tvoří skalnatý ostroh a k němu bezprostředně přiléhající svahy s vystupujícími skalkami z velké části zarostlé keřovým porostem. Vyskytuje se zde křivatec český (Gagea bohemica, subsp. bohemica), koniklec luční – černající (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), dřín jarní (Cornus mas), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a další cenné druhy rostlin. V severní části pak za cestou přiléhá plocha využívaná v minulosti jako vinice, posléze louka a zahrada se sadem. Z velké části je aktuálně plocha zarostlá invazním trnovníkem akátem. Na několika místech se však dochovaly staré kamenné zídky (pozn. v rámci projektu budou zajištěno jejich oslunění a oprava). Na této části lokality se z cennějších druhů rostlin vyskytuje modřenec chocholatý (Muscari comosum). Na celé lokalitě se z živočichů vyskytuje saranče vlašská (Calliptamus italicus), ještěrka zelená (Lacerta viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragilis) a řada druhů ptáků.

15.000m2

4

Meze u silnice mezi Mohelnem a odbočkou k Mohelenské přehradě.

Lokalitu tvoří meze a příkopy podél silnice mezi intravilánem městyse Mohelno a odbočkou vedoucí k hrázi Mohelenské přehradní nádrže. Příkopy kolem silnice v horní části aktivně využívá kriticky ohrožený sysel obecný (Spermophylus citellus). V prostoru příkopů má nory a využívá je rovněž k zajištění potravy. Přes komunikaci pak jedinci v průběhu sezóny přebíhají za účelem získání potravy na přilehlém poli. Pro zajištění optimální péče o toto stanoviště je nezbytné provádět zde kosení travních porostů s odstraňováním biomasy. Travní porosty by měly být takové, aby z hlediska své výšky, hustoty a druhového složení vyhovovaly nejlépe jak syslům, tak i dalším organismům, které se v toto prostředí vyskytují, zejména hmyzu, a zvláště pak denním motýlům. Přínos sečení travních porostů lze spatřovat v tom, že by se dále snížilo riziko střetu projíždějících motorových vozidel s migrujícími jedinci sysla obecného. Přestože byly na pozemní komunikaci instalovány zpomalovací pásy ke snížení rychlosti motorových vozidel a tím i snížení rizika střetu motorových vozidel s přebíhajícími sysly, nelze tyto střety úplně vyloučit. Opatřením, které by dále zcela jistě snížilo riziko střetu je udržování úzkého pruhu vegetace (cca 0,7 - 1 m) bezprostředně přiléhajícího k vozovce ve výšce do max. 10 cm (tj. sečení 2/3x ročně). Taková výška vegetace totiž umožní řidičům projíždějících vozidel získat vizuální kontakt se sysly připravenými k přeběhnutí a následně včas reagovat snížením rychlosti či zastavením, což v případě vysoké výšky porostu po větší část vegetační sezóny možné není. Významnou skutečností je, že kadavery syslů pozorované a identifikované v posledních třech letech se takřka výhradně nacházely právě u krajnice. Je tedy možné predikovat, že by realizace opatření mohla mít pozitivní dopady na snížení mortality tohoto kriticky ohroženého druhu.

Příkopy kolem celé silnice jsou významným biotopem řady druhů denních motýlů a dalších skupin hmyzu, včetně druhů chráněných a ohrožených. Navazují po obou stranách bezprostředně na volné plochy, které jsou součástí NPR Mohelenská hadcová step. Jejich mozaikové sečení ve spojení s výřezem nežádoucích náletových dřevin (zejména rod Rubus sp.) zarůstajících volné plochy příkopů může významně zlepšit stávající stav těchto cenných stanovišť. Na otevřených plochách okolo silnice se vyskytují především tyto druhy motýlů: Papilio machaon, P. podalirius, Leptidea sinapis, Pontia edusa, Colias alfacariensis, Lycaena phlaeas, L. tityrus, Thecla betulae, Favonius quercus, Satyrium w-album, S. pruni, S. acaciae, S. ilicis, Plebejus argus, P. argyrognomon, P. agestis, Polyommatus coridon, P. bellargus, P. icarus, Lassiomata megera, Coenonympha arcanis, C. glycerion, Aphantopus hyperantus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, Hipparchia fagi, Minois dryas, Brintesia circe, Arethusana arethusa, Erebia medusa, Boloria euphrosyne, B. dia, Issoria lathonia, Argynnis paphia, A. adippe, Melitaea didyma, Pyrgus serratulae, P. carthami, Hesperia comma, Ochlodes sylvanus, Zygaena laeta, Z. purpuralis, Z. minos, Z. carniolica, Z. loti, Z. viciae, Z. ephialtes, Z. angelicae, Z. filipendulae, Z. lonicerae aj. Z chráněných a ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje dřišťál obecný (Berberis vulgaris), ostřice nízká (Carex humilis), kavyl Ivanův pýřitý (Stipa pennata var. puberula), bílojetel německý (Dorycnium germanicum) a jalovec obecný pravý (Juniperus communis subsp. communis).

7.000m2

5

Plocha pod elektrovodem.

Lokalitu tvoří otevřený prostor pod elektrovodem na něj navazující plochy představující samostatnou enklávu sousedící s NPR Mohelenská hadcová step. Součástí plochy jsou i otevřená, resp. v současnosti silně zarůstající, stanoviště se stepní vegetací. Nejcennější částí lokality jsou plochy pod elektrovodem. Na lokalitě se vyskytuje sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), ostřice nízká (Carex humilis), kavyl Ivanů